Onderzoek toegankelijkheid reanimatiepenning

16 okt.

Onderzoek naar brede toegankelijkheid van niet-reanimatiepenning

Momenteel wordt er in de media en politiek veel aandacht besteed aan thema's zoals het spreken over het levenseinde, wilsverklaringen en euthanasie. De organisaties NPV, Unie KBO , PCOB , RMU, Reliëf, CNV Publieke Zaak vinden het vroegtijdig nadenken en spreken over het levenseinde belangrijk. Aangezien deze thematiek bij veel mensen erg gevoelig ligt, is informatie voorziening en begeleiding rondom deze onderwerpen van groot belang. Ook de vraag ‘wel of niet -reanimeren'hoort daarbij. Een vraag die met de nodige zorg gesteld en beantwoord moet worden. Overleg en afstemming met familie, de arts en anders hulpverleners is daarbij van groot belang.

Vastleggen wens
Wanneer iemand definitief het besluit neemt om niet gereanimeerd te willen worden, volgt automatisch de vraag hoe men dit op een duidelijke manier kenbaar kan maken. In de dagelijkse praktijk worden daar diverse oplossingen voor gevonden. In zorginstellingen wordt de wens van bewoners al dan niet opgeschreven in het zorgdossier en/of wordt bewoners gevraagd een herkenbaar armbandje te dragen. Ook kunnen mensen een niet-reanimerenpenning dragen. Op dit moment is de NVVE de enige organisatie die deze penning verstrekt. De NVVE biedt (potentiele) leden zowel informatievoorzieningen en ondersteuning rondom de penning en laat de penning drukken volgens een vast omschreven protocol.

Streven naar brede toegankelijkheid niet-reanimerenpenning
Leden van de hierboven genoemde organisaties geven aan dat zij graag willen beschikken over een niet-reanimerenpenning. Een lidmaatschap van de NVVE vormt echter voor veel mensen uit de achterbannen van de bovengenoemde organisaties een te hoge drempel. Zo blijft de niet-reanimatiepenning buiten bereik. Dit brengt de organisaties ertoe om te pleiten voor de uitgifte van een ‘neutrale' niet-reanimatiepenning. De NVVE steunt dit voorstel.

Aanpak
Er is uit de genoemde organisaties een kleine werkgroep gevormd die - uiterlijk januari 2013 - een werkconferentie wil organiseren. Tijdens de werkconferentie wordt aan de deelnemers een voorstel voorgelegd, waarin aandacht is voor de procedure met bijbehorend tijdpad, financiën, toegankelijkheid, uitwerking registratie etc. Na afloop van de conferentie wordt een besluit genomen of en op welke wijze toegewerkt wordt naar een brede toegankelijkheid van de niet-reanimerenpenning.
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Thijs Tromp (ttromp@relief.nl).

Terug naar nieuws