Project Zin in Jeugdzorg

20 okt.

Het project Zin in Jeugdzorg nadert zijn voltooiing

Zin in Jeugdzorg is een onderzoeksproject van het lectoraat Theologie en Levensbeschouwing van de Christelijke Hogeschool Windesheim. Reliëf participeert in dit project (zie bijlage).

Het is een praktijkgericht onderzoek naar zingeving in de residentiële jeugdzorg en de gezinszorg/pleegzorg. Het beoogde resultaat is het opdoen van nieuwe kennis en het ontwikkelen van visie en hulpmiddelen voor en met professionals, waarmee zij in hun dagelijkse praktijk op zorgvuldige wijze over zingeving kunnen communiceren met jongeren.

Hierdoor neemt de kwaliteit van de zorgverlening toe, zowel in de beleving van de jongere als van de professional.

Op de lange termijn leidt het project tot een betere zorg voor de jongeren en verhoogde motivatie en werkplezier bij de jeugdzorgprofessionals. Bovendien levert het project een groot, duurzaam netwerk op van jeugdzorginstellingen, onderwijs en onderzoek en andere organisaties, waarin  doorlopend kenniscirculatie plaats heeft.

Het onderzoek nadert zijn voltooiing. Binnenkort hoopt de onderzoeksgroep de volgende resultaten op te leveren:

 • nieuwe kennis over zingeving in de jeugdzorg op het niveau van de jongere, de professional en de interactie tussen beiden
 • een theoretisch gefundeerd en in de praktijk gevalideerd model met praktische hulpmiddelen voor jeugdzorgprofessionals voor een professionele omgang met zingeving in de jeugdzorg.
 • dertig jeugdzorgprofessionals dragen actief bij aan de ontwikkeling van dit model en van de daaruit afgeleide praktische hulpmiddelen
 • jeugdzorgprofessionals zijn in waarneming, reflectie en handeling beter toegerust voor de omgang met de uiteenlopende zingevingvraagstukken in hun dagelijkse praktijk
 • de nieuwe kennis en inzichten, het model, de hulpmiddelen en de opgedane ervaringen worden gebruikt voor onderwijsinnovatie van de initiële opleidingen (uitstroomprofiel jeugdzorgwerker)

En verder:

 • de praktische uitwerking van het model in hulpmiddelen:
  een kijkkader (waarnemen)
  een spiegelinstrument (zelfreflectie)
  een werkboek (handelen)
 • het competentiedocument Zin in Jeugdzorg en de training Zin in Jeugdzorg voor professionals
 • 12 locatierapportages en 2 publicaties
 • minimaal 10 beschreven inspirerende praktijken en door professionals opgetekende ervaringen
 • een website met informatie, input van alle producten/documenten, onderzoeksgegevens en ervaringen uit het programma.

Gerelateerde items:

Terug naar nieuws