Theo Boer benoemd tot bijzonder hoogleraar Lindeboom Leerstoel Ethiek van de Zorg

05 jun.

De Stichting Prof. dr. G.A. Lindeboom Instituut heeft dr. Theo Boer benoemd tot bijzonder hoogleraar op de Lindeboom Leerstoel Ethiek van de Zorg.

Zijn benoeming gaat op 1 september aanstaande in en omvat de collegejaren 2014-2019. De leerstoel is gevestigd aan de Theologische Universiteit Kampen (TUK). Boer volgt hiermee prof. dr. Henk Jochemsen op, die de leerstoel bezette toen deze nog gevestigd was aan de Vrije Universiteit, te Amsterdam.

Aansluitend bij eerder onderzoek zal Boer zich bezighouden met de ethische en theologische doordenking van morele thema’s uit de zorg, waaronder de medische ethiek. Boer: “Het is de uitdaging om bruggen te bouwen tussen de Bijbel en de christelijke traditie enerzijds en wetenschappelijke en filosofische inzichten anderzijds. Daarbij zoek je altijd naar consensus. Maar op sommige momenten kunnen ook verschillen aan het licht komen. De Lindeboom leerstoel wil ook een luis in de pels zijn.” In de afgelopen jaren leverde Boer in talloze media-optredens bijdragen aan het publieke debat. In zijn hoogleraarschap zal hij gaan participeren in het onderzoeksprogramma Publieke theologie van de TUK. Behalve op ethisch onderzoek is het werk van de nieuwe hoogleraar gericht op de vorming van studenten theologie en geneeskunde en in bredere zin op die van alle zorgprofessionals. Ook beoogt de leerstoel kerken en christenen te helpen in het verdiepen van hun kijk op zorg-ethische onderwerpen. Concrete thema’s die bij de leerstoel zijn geagendeerd, zijn:

  • (Over)behandelen
  • Vraagstukken met betrekking tot levensbegin en levenseinde
  • Betaalbaarheid van en solidariteit in de zorg
  • Palliatieve zorg
  • Voorspellende diagnostiek
  • Ethische aspecten verband houdende met zorgverzekeringen en -declaraties.

Dr. Theo A. Boer (1960) studeerde theologie en ethiek in Utrecht en Uppsala en deed zijn leervicariaat in een Lutherse gemeente in de DDR. Van 1987-2001 werkte hij bij het Centrum voor Bio-ethiek en Gezondheidsrecht van de Universiteit Utrecht en als studiesecretaris van de Christelijke Vereniging van Zorginstellingen (thans Reliëf). Hij promoveerde in 1995 in Uppsala en in 1997 in Utrecht op het werk van de Amerikaanse ethicus James M. Gustafson. Sinds 2001 is hij universitair docent ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU). Behalve colleges medische ethiek te Groningen aan de PThU en de Rijksuniversiteit Groningen verzorgt hij de cursus Wetenschapsleer voor de Amsterdamse en Groningse honoursstudenten van de PThU. Boer is geassocieerd onderzoeker bij het Ethiek Instituut van de Universiteit Utrecht.

Boer is al jaren betrokken bij het Prof. dr. G.A. Lindeboom Instituut, sinds 2008 als redactievoorzitter van de Lindeboom Reeks, een boekenserie over medische ethiek. Hij is onder meer voorzitter van de Working Group Bioethics and Biotechnology van de Europese Raad van Kerken, lid van het Kamerbestuur ethiek van de Onderzoeksschool Wijsbegeerte, voorzitter van de  Werkgroep Theologische ethiek, voorzitter van de sectie Evangelical Ethics van de Amerikaanse Society of Christian Ethics en lid van een Regionale Toetsingscommissie Euthanasie. Boer is belijdend lid van de Protestantse Kerk in Nederland.

Nadere informatie: http://www.pthu.nl/over_pthu/Medewerkers/t.a.boer. Twitter: @theoboer

De vestiging van de bijzondere leerstoel is een gezamenlijk initiatief van de Stichting Prof. dr. G.A. Lindeboom Instituut, gevestigd in Amersfoort, en de Theologische Universiteit Kampen,  met ondersteuning vanuit Reliëf, christelijke vereniging van zorgaanbieders;  de NPV, Nederlandse Patiënten Vereniging; ForumC, forum voor geloof, wetenschap en samenleving; Pro Life Zorgverzekeringen, en de Stichting voor Christelijke Filosofie. De Lindeboom Leerstoel werd eerder bezet door prof. dr. Jochem Douma en prof. dr. Henk Jochemsen.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Noot voor de redactie (niet voor publicatie)

Voor meer informatie over de benoeming van prof.dr. Theo A. Boer kunt u contact opnemen met:

Prof. dr. Theo A. Boer
E: taboer@pthu.nl
(Geef in de mail ook uw telefoonnummer door, dan belt hij terug).

Drs. Ab Berger
Voorzitter Lindeboom Instituut
T: 06-53210689
E: Ab.Berger@bergeradvies.nl | directie@lindeboominstituut.nl
A: Utrechtseweg 1a | 3811 NA Amersfoort | 033 - 43 28 288
W:  www.lindeboominstituut.nl

Drs. Jan de Jong
Lid College van Bestuur TU Kampen
E: jdejong@tukampen.nl
T: 06-22 99 46 47

 

 

 

Terug naar nieuws