Zorggroep Elde ontwikkelt een Wereldhuis voor wereldburgers

20 feb.

Met de ontwikkeling van een Wereldhuis bouwt Zorggroep Elde verder aan cultuurspecifieke en leefstijlgerichte zorg aan ouderen met dementie.

18 februari 2015

Het Wereldhuis: een huis voor wereldburgers

Met de ontwikkeling van een Wereldhuis bouwt Zorggroep Elde verder aan cultuurspecifieke en leefstijlgerichte zorg aan ouderen met dementie. Deze zorg, waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de leefstijl, tradities, religie en cultuurbeleving van bewoners, biedt Zorggroep Elde nu op drie afzonderlijke zorglocaties. De locaties Şefkat, Nieuw Beekvliet en Molenweide. In het nieuwe Wereldhuis ontmoeten de verschillende culturen en religies elkaar.

Eigenheid en integratie

Kenmerkend voor het Wereldhuis is dat er ruimte is om met gelijkgezinden te leven. Door het creëren van cultuur- en leefstijlgerichte huiskamers is het mogelijk dat cliënten met eenzelfde culturele achtergrond of lidmaatschap van dezelfde orde of congregatie elkaar ontmoeten, kunnen communiceren in hun eigen taal en vooral met elkaar verhalen kunnen delen. Dit gevoel van verbondenheid, eventueel via gespreksgroepen en met ondersteuning van een geestelijk verzorger, staat centraal in het Wereldhuis.

Naast het leven met gelijkgezinden is er evenzeer ruimte om andersgezinden te ontmoeten en met een diversiteit aan mensen in contact te komen. Het gaat in het Wereldhuis letterlijk en figuurlijk om ruimte voor specificiteit en integratie, om het samen leven van verschillende culturen in verdraagzaamheid. Geen enkele doelgroep, cultuur of religie mag in het Wereldhuis in sfeerbepaling dominant zijn of worden.

Plaats voor elke ‘wereldburger’

In het Wereldhuis wonen straks in eerste aanleg de bewoners van de huidige zorglocaties Şefkat, Nieuw Beekvliet en Molenweide. Bewoners met een specifieke historie en eigenheid, die (zware) zorg behoeven. Een deel van deze bewoners heeft historische banden met overzeese gebiedsdelen, anderen komen uit Turkije en Marokko en gingen veelal als 1e generatie gastarbeider aan de slag. Daarnaast is er een groep religieuzen van verschillende orden en congregaties. Zij hebben zich veelal ingezet voor de opbouw van het onderwijs en de gezondheidszorg in Nederland, maar hebben ook als missionaris gewerkt in tal van Afrikaanse landen, Brazilië, India en Indonesië.

Wonen in het Wereldhuis is niet alleen voorbehouden aan deze doelgroepen. Een ieder die zich thuis voelt in en zich aangetrokken voelt tot het kleurrijke Wereldhuis en hier rechtsgeldig verblijft is van harte welkom.

Wereldhuis in ontwerp

Het Wereldhuis wordt gerealiseerd in een bestaande woonzorglocatie die geheel wordt verbouwd. In totaal is er ruimte voor circa 115 kamers/appartementen. Een aantal bouwlagen is gereserveerd voor de huidige bewoners van Molenweide, Şefkat en Nieuw Beekvliet. Wat op die locaties is opgebouwd moet behouden blijven en bovendien vinden we het belangrijk dat deze bewoners herkenning vinden in een omgeving die hen vertrouwd is.

Op de lange termijn zullen specifieke doelgroepen meer naast en bij elkaar wonen. We hechten aan flexibiliteit in het concept, vooral ook omdat de doelgroepen in omvang kunnen wijzigen.

Appartementen en ontmoetingsruimten

Het streven is om de afdelingen voor dementerenden zo open mogelijk te maken. Dat is zoeken naar een optimum tussen vrijheid en veiligheid.

De appartementen en ontmoetingsruimten doen recht aan de wensen en behoeften die vanuit de cultuur van de specifieke doelgroep naar voren komen. Denk bijvoorbeeld aan een toilet met bidet en badkamer met mogelijkheden voor het ritueel wassen of (klooster)tuin om te wandelen, recreëren, bidden of mediteren.

De huidige kapel blijft gehandhaafd voor de religieuze groep bewoners en er komt een gebedsruimte voor mensen met een islamitische achtergrond.

De symboliek van ‘een wereldbol’ markeert de hal: de segmenten in de hal vormen als het ware de continenten van de wereldburgers in het Wereldhuis. Het streven is dat organisaties, die zich verwant voelen aan de filosofie van het Wereldhuis, een plaats krijgen of hun service kunnen aanbieden in het huis.

Medewerker als wereldburger

Met de ontwikkeling van een Wereldhuis is het belangrijk aandacht te besteden aan de vraag welke speciale eisen multiculturaliteit stelt aan de invulling van (palliatieve) zorg en zorg in de laatste levensfase. De visie hierop wordt mede gevormd door culturele en religieuze waarden.

De achtergronden en het omgaan met deze thema’s vraagt specifieke kennis en vaardigheden van de medewerkers. Kennis over multiculturele gebruiken, waarden en normen, en vaardigheden om bij lijden, verlies en doodgaan, open het gesprek aan te gaan en te leren omgaan met andere gebruiken en rituelen. De medewerkers van het Wereldhuis moeten ruimdenkend zijn. Uit kunnen stijgen boven de eigen waarden en normen en iedere cliënt met open vizier tegemoet kunnen treden.

Zij voelen zich thuis bij een diversiteit aan culturen en religies en ontwikkelen hun ‘culturele antennes om te ontvangen en te zenden’. Zij kunnen meegaan in de cultuurbeleving, maar hebben ook het vermogen om het evenwicht tussen de verschillende culturen te verzekeren.

Het spreekt voor zich dat Zorggroep Elde veel waarde hecht aan de betrokkenheid en rol van mantelzorgers en vrijwilligers binnen de leefgemeenschap. De aanwezigheid en/of betrokkenheid van de informele zorg heeft een grote toegevoegde waarde voor het welbevinden van de bewoners. Zij is een onmisbare schakel in het goed leren kennen van de wensen en behoeften van onze bewoners en vormt voor een essentiële verbinding met de – lokale - gemeenschap en haar organisaties.

 

Terug naar nieuws