Zorgorganisaties gezocht voor pilot-training rond Ruimte voor Eindigheid

03 nov.

Reliëf zoekt 2 organisaties in de ouderenzorg en 2 ziekenhuizen die ruimte willen geven voor een pilot-training aan zorgprofessionals rondom het thema ‘Ruimte voor eindigheid’.

In deze cursus worden zorgprofessionals getraind om in gesprek te gaan met ouderen / patiënten (die wel zorg ontvangen maar niet in een terminale fase zijn) over de betekenis van hun leven en de eindigheid daarvan. Informatie over (medische) beslissingen rondom het levenseinde en de eigen morele afwegingen zijn hier een onderdeel van. In gesprek gaan over het leven en over eindigheid raakt immers altijd ook aan het leven van de zorgprofessional zelf. Juist dat blijkt een van de hobbels om over dit thema goed in gesprek te komen. Wat is in die context professionaliteit en hoe verhoudt zich dat tot de waarden van de organisatie?

Bij deze training worden podcasts ontwikkeld, die zorgprofessionals zelf thuis of onderweg kunnen luisteren. De podcasts geven inzicht in verschillende morele en ethische dilemma’s, zoals bijvoorbeeld over (eigen) grenzen betreffende het in gesprek gaat met ouderen of zieken. Ook is er aandacht voor zelfzorg, en de verschillende invalshoeken en gesprekstechnieken die zorgprofessionals kunnen hanteren wanneer zij in gesprek zijn met ouderen / patiënten en hun naasten.

De training bestaat uit het beluisteren van de podcasts met oefeningen en één dagdeel scholing waarin theorie rondom het thema wordt overgedragen en er ruimte is voor het oefenen van vaardigheden. In de daarop volgende weken oefent de zorgverlener de opgedane kennis en vaardigheden in de eigen zorgpraktijk en schrijft hierover een inhoudelijk verslag en een reflectieverslag. Daarna volgen er twee dagdelen waarin er ruimte is voor verdere reflectie en verdieping en het verder oefenen van vaardigheden aan de hand van rollenspelen en creatieve werkvormen.

In bijgevoegde pdf staat meer achtergrondinformatie over de pilot in de ouderenzorg en in ziekenhuizen.

Resultaten voor de pilot bij organisaties in de ouderenzorg:

 • De zorgprofessionals zijn beter in staat gesprekken te voeren met hun cliënten over de persoonlijke betekenis van hun leven en sterven.
 • Voor kwetsbare ouderen betekent dit een betere kwaliteit van zorg in het domein mentaal welbevinden. 
 • De confrontatie met ouderen en hun levenseinde is voor de zorgprofessional in de ouderenzorg dagelijkse praktijk. Deze training leert hen die confrontatie ook op persoonlijk vlak beter te hanteren.
 • De zorgprofessionals hebben handvatten om mensen met verschillende sterfstijlen passende zorg te verlenen.

Resultaten voor de pilot bij ziekenhuizen:

 • De training is primair gericht voor het gesprek in de pre-palliatieve fase, maar kan ook een goed effect hebben in de palliatieve fase. We denken dan met name aan het gesprek met patiënten die een operatie (hebben) ondergaan of bij wie een diagnose van een levensbedreigende ziekte is vastgesteld. Ook professionals worden door de training bewuster van hun beelden en denken over hun eigen eindigheid.
 • Zorgprofessionals zijn beter in staat gesprekken te voeren met hun patiënten over de persoonlijke betekenis van hun leven en sterven.
 • Zorgprofessionals krijgen (meer) inzicht in hun motieven en overwegingen om het gesprek over het levenseinde (wel of niet) te voeren.
 • Zorgprofessionals ontwikkelen cognitieve en emotionele competenties in het omgaan met levenseindeproblematiek.
 • Voor patiënten en hun naasten betekent dit een betere kwaliteit van zorg en ondersteuning.
 • Zorgprofessionals leren passende zorg te geven in de laatste levensfase aan de patiënten.
 • De zorgprofessionals hebben handvatten om mensen met verschillende sterfstijlen passende zorg te verlenen.

Terug naar nieuws