Stichting Fonds Cupertino

Stichting Fonds Cupertino bevordert de aandacht voor ethiek en zingeving in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en hun familie. Dat doet zij door middel van het verlenen van subsidies aan projecten met een landelijke uitstraling.

Hieronder leest u meer over Stichting Fonds Cupertino

 

Identiteit

Stichting Cupertino is van oorsprong een katholiek centrum voor levensbeschouwing en ethiek in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Onder ‘katholiek' wordt verstaan geïnspireerd door de christelijke boodschap, zoals die met name door het Evangelie tot ons is gekomen, en zoals die binnen de katholieke kerk op een pluriforme wijze wordt beleefd.

Stichting Cupertino ziet het als haar missie om de aandacht voor mensen met een verstandelijke beperking brandend te houden. Aandacht voor wat hen bezig houdt, aandacht voor hun levensvragen en ook aandacht voor hun behoefte aan geborgenheid.

Stichting Cupertino wil deze missie realiseren door werkers in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking te ondersteunen op het terrein van zingeving, levensbeschouwing en ethiek. Hetzelfde geldt voor ouders en verwanten van mensen met een verstandelijke beperking, én voor vrijwilligers die zich met hen verbonden hebben.

Achtergrond

De naam Cupertino is ontleend aan de zwakbegaafde heilige Jozef (1603 -1663) uit het Italiaanse Copertino. Als kind leed hij aan epilepsie en ondanks zijn beperkingen trad hij in 1621 in bij de Conventuelen en werd later tot priester gewijd. Hij werd de vliegende heilige genoemd omdat hij zich, tijdens religieuze extases, van de grond zou kunnen opheffen. Vaak wordt Jozef van Cupertino dan ook zwevend afgebeeld. In 1767 werd hij door paus Clemens XIII heilig verklaard. In de loop der eeuwen is hij de patroonheilige geworden van verstandelijk gehandicapten, moeilijk lerende kinderen, luchtreizigers en in de Tweede Wereldoorlog van Amerikaanse piloten.

Cupertino is als vereniging opgericht in 1946. Bedoeld om de 'nazorg' na het Buitengewoon Lager Onderwijs te stimuleren, ontwikkelde Cupertino zich tot een landelijke vereniging van rooms-katholieke sociaalpedagogische diensten en gezinsvervangende tehuizen ten behoeve van mensen met een verstandelijke beperking. Via haar bureau in 's-Hertogenbosch had Cupertino veel contact met het betrokken ministerie. Cupertino werkte samen met de protestants-christelijke en de neutrale zusterorganisatie in de Federatie SPZ. Vanuit die federatie werd in 1977 het bureau SOMMA opgericht. De werkontwikkeling van sociaalpedagogische diensten werd aan dit bureau overgedragen. De SOMMA ontwikkelde zich tot dé landelijke koepelorganisatie van de sociaalpedagogische diensten in Nederland en draagt tegenwoordig de naam MEE Nederland.

De gezinsvervangende tehuizen bundelden zich weer in een koepel voor semimurale voorzieningen, waaruit na meerdere fusies de Vereniging GehandicaptenZorg Nederland (VGN) is voortgekomen. Deze ontwikkelingen leidden in de jaren tachtig niet alleen tot een afslanking van het bureau van Cupertino, ook werd de missie van de vereniging bijgesteld. Zij richtte zich voortaan op het bevorderen van aandacht voor levensbeschouwing en ethiek in de zorg voor de doelgroep, zowel voor thuiswonenden als voor bewoners van instellingen. Er werden landelijk cursussen over levensvragen en ethiek georganiseerd en vanaf 1986 werd viermaal per jaar het Cupertino Bulletin uitgegeven. Onder begeleiding van een denktank, naar Joods gebruik leerhuis geheten, liet Cupertino diverse publicaties het licht zien. Enkelen daarvan zijn: Feestelijk gehandicapt, De ziel van het werk, Het geweten van het werk en Leven in het zorgplan. [interne link naar publicaties] Van 1967 tot 1995 organiseerde Cupertino vakantiereizen voor mensen met een verstandelijke beperking, hun ouders en verwanten. Ook werd gedurende tien jaar jaarlijks een congres georganiseerd waaraan ook werd deelgenomen door mensen met een verstandelijke beperking en hun begeleiders.

In 1985 vond Cupertino onderdak bij de Katholieke Landelijke Vereniging voor Maatschappelijk Activeringswerk, nu Actioma, in 's- Hertogenbosch. Het contact met de aangesloten SPD-en is in de loop der jaren zodanig verwaterd, dat in 1997 besloten werd de vereniging om te vormen tot een stichting.

In de statuten van Stichting Cupertino uit 1998 is in artikel 2 bepaald dat de stichting zich ten doel stelt:

Het functioneren als katholiek landelijk centrum ter bevordering van het welzijn van mensen met een verstandelijke handicap en hun naaste familie; onder ‘katholiek' wordt hier verstaan: geïnspireerd door de christelijke boodschap, zoals die met name door het Evangelie tot ons is gekomen, en zoals deze binnen de katholieke kerk op pluriforme wijze wordt beleefd; het bevorderen van aandacht voor levensbeschouwelijke, ethische en pastorale aspecten in de zorg voor de doelgroep; het bevorderen van een oecumenische aanpak van de pastorale zorg van de doelgroep en voorts al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De statuten bepalen verder dat de stichting deze doelstelling o.a. realiseert door het uitgeven van een periodiek, en door - daar waar mogelijk - financiële hulp te bieden bij vernieuwingsprojecten binnen de zorg voor de doelgroep.

In de periode 2003 - 2007 is samen gewerkt met Reliëf, christelijke vereniging van zorgaanbieders. www.relief.nl De stichting stelde middelen beschikbaar voor het project Zin in zorg van Reliëf. Het project kende een breder werkveld dan alleen de gehandicaptenzorg. Stichting Cupertino financierde het deel ervan voor de eigen sector.

Onderdeel van de samenwerking met Reliëf was de uitgave van het tijdschrift Cupertino. Dit tijdschrift kende vijf jaargangen van 2006 tot 2010. Zie voor de de inhoud van deze lezenswaardige nummers [interne link naar ‘tijdschrift', onder ‘publicaties']

Cupertino is voor 2011 tot/met 2014 een nieuwe samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Reliëf. Onderdeel van deze overeenkomst is redactionele en financiële deelneming van Cupertino in het tijdschrift Zin in Zorg.

Vanaf 1 januari 2015 heet de stichting Stichting Fonds Cupertino, met als doelstelling Reliëf middelen beschikbaar voor door het bestuur goedgekeurde projecten ter bevordering van de aandacht voor zingeving en ethiek in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. In aanmerking komen alleen projecten die landelijke werking of landelijke uitstraling hebben.

Bestuur 

Mevr. C.A.M. de Boer-Poel, penningmeester

Drs. W. van der Kaaden, secretaris

Dhr. Wybe Sierksma

Dr. T. Tromp, adviseur

 

Projecten

Boek ''Onwijs gaaf''

Initiatief: Vereniging Reliëf

Strekking: Informatie over en voorbeelden van het betrekken van mensen met een verstandelijke beperking bij activiteiten van r.k. parochies.

Uitgegeven in 2008

Subsidiebedrag: €4.500

 

Spelmethode ''Open de Cirkel''

Initiatief: Stg. Dichterbij

Strekking:

a. aanvulling van de spelmethode Open de Cirkel (om medewerkers met elkaar in gesprek te brengen) met enkelemodules over onderwerpen inzake ethiek en levensbeschouwing in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

b. het maken van een versie van Open de Cirkel om mensen met een verstandelijke beperking zelf met elkaar in gesprek te laten komen over de zojuist genoemde onderwerpen.

Looptijd: 2010-2012

Subsidiebedrag: €25.600

 

Levensverhaal mensen met een verstandelijke beperking

Initiatief: Vereniging Reliëf, christelijke vereniging van zorgaanbieders

Strekking: het leveren van een bijdrage aan een brede en duurzame inbedding van verhalend werken in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

uitvoerder: Dominiek Lootens, Caritas Antwerpen

Looptijd: 2010-2015

Subsidiebedrag € 66.230

 

Publicaties

Feestelijk gehandicapt?

redactie: Truus Rütter-Wijers

(Schoth,1986)

Een serie vraaggesprekken naar aanleiding van het 40-jarig bestaan van de Vereniging voor Sociaal Pedagogische Zorg H. Jozef van Cupertino te 's-Hertogenbosch. NB. De titel zinspeelt op de indertijd gebruikelijke aanduiding van de doelgroep als ''geestelijk gehandicapten''.

Wat je doet ben jezelf

redactie: Willem Cranen, Truus Rütter en Henk Visser

(Schoth, 1988)

Verslag van studiedagen over arbeid voor mensen met een verstandelijke beperking.

Op adem komen

redactie: H. Rijksen

(Damon, 1992)

Cursus betreffende levensbeschouwelijke begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking.

Vaardigheid en waardigheid

redactie: W. Cranen, A. Mulder, C. van Opzeeland, T. Rütter, H. Rijksen en M. Steemers

(Damon, 1994)

Leven met ziekte en handicap. Is onze samenleving meer gericht op vaardigheid en presteren dan op waardigheid en waarderen? (Deze brochure is vervaardigd in opdracht van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland)

 

Het geweten van het werkCAwdEAwUUkFBXi4FGxwXHA0IDBdJQEBf&type=jp

redactie: Henri Rijksen

(Damon, 2002)

167 pag. € 18,00

Ethische vragen maken onderdeel uit van het werk van de ambulante zorgverlening aan mensen met een verstandelijke beperking. Hoe ga je om met die ethische vragen maar ook hoe ziet je eigen ethische overtuiging eruit? En hoe communiceer je met je collega's over dit fundamentele aspect van je werk?

Leven in het zorgplanCAwdEAwUUkFBXC4FGxwXHA0IDBdJQEBf&type=jp

redactie: Henri Rijksen

(Damon, 2002)

160 pag. € 14,50

Aandacht voor levensvragen hoort in het zorgplan. Maar wat zijn eigenlijk levensvragen? In welke situaties komen we ze tegen? Hoe gaan we om met levensvragen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking? Dit boek is een praktisch handboek om levensvragen op te sporen en te leren hanteren.

De ziel van het werkCAwdEAwUUkFBXS4FGxwXHA0IDBdJQEBf&type=jp

redactie: Henri Rijksen

(Damon, 1999)

167 pag. € 18,00

Aandacht voor zingeving in de ambulante zorg voor mensen met een verstandelijke handicap. Hoe ga je om met de levensvragen van cliënten, hun ouders en familieleden? Hoe kun je daar concreet op reageren? Geschreven in opdracht van de voormalige Sociaal Pedagogische Diensten van Tilburg en Breda, nu MEE genaamd.

 

Tijdschrift Cupertino 

Cupertino gaf van 2008 tot 2009 het tijdschrift Cupertino uit. Onder aan deze pagina vindt u de pdf's van de verschenen nummers. Nu steunt Cupertino het tijdschrift Zin in Zorg.

 

ANBI gegevens

1. Naam van de stichting vanaf 8 januari 2015: Stichting Fonds Cupertino. Te voren droeg de stichting de naam Stichting Cupertino; op genoemde datum zijn de statuten van de Stichting Cupertino geheel gewijzigd.

2. RSIN: 8072 12 957

3. Stichting Fonds Cupertino, p/a Reliëf, chr. vereniging van zorgaanbieders, Houttuinlaan 5A, 3447 GM Woerden

4. Artikel 2 van de statuten luidt:

1. De stichting heeft ten doel het bevorderen van aandacht voor zingeving en ethiek in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en hun naaste familie, verder te noemen: de doelgroep, en voorts al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a. Het verlenen van subsidie aan door het bestuur goedgekeurde, landelijke werking en/of uitstraling hebbende, projecten op het in lid 1 sub a bedoelde gebied aan:

- Reliëf, christelijke vereniging van zorgaanbieders, gevestigd te Utrecht, verder te noemen: Reliëf;

- Andere rechtspersonen.

b. Het meewerken aan de uitgifte van een periodiek op het in lid 1 sub a bedoelde gebied.

c. Het aanwenden van alle wettige middelen, die het doel van de stichting kunnen bevorderen.

3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

5. De stichting heeft geen formeel beleidsplan. Zij houdt zich thans uitsluitend bezig met het geven van subsidie voor het tijdschrift Zin in Zorg van Reliëf en voor projecten met landelijke werking en/of uitstraling op het terrein van het sub 4b gestelde.

6. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur te bepalen aantal meerderjarige leden dat ten minste drie en ten hoogste vijf bedraagt. Volgens artikel 4, lid 8, van de statuten vormen ingeval van onvoltalligheid van het bestuur de overblijvende bestuursleden niettemin een wettig bestuur.

Het bestuur bestaat thans uit:

Voorzitter: Mevr. C.A.M. de Boer-Poel

Penningmeester/wnd. secretaris: Mr. J.M. de Leeuw

De bestuursleden ontvangen uitsluitend een onkostenvergoeding conform landelijke normen.

De stichting heeft geen personeel. Reliëf levert administratieve ondersteuning.

7. Op de website www.Relief/Cupertino onder"Projecten" zijn de projecten vermeld waarvoor subsidie is respectievelijk wordt gegeven.

8. Samenvatting van de jaarrekening 2013

Balans per 31 december 2012

ACTIVA  
Financiële vaste activa € 847.472
Vlottende activa  
- vorderingen €    21.940
- liquide middelen € 379.639
Totaal vlottende activa € 401.579
Totaal activa € 1.249.051
   
PASSIVA  
Eigen vermogen € 1.230.803
Kortlopende schulden € 18.248
Totaal passiva € 1.249.051

TOELICHTING

Financiële vaste activa betreft effecten, geadministreerd bij ABNAMRO en Van Lanschot.

Staat van baten en lasten over 2013

BATEN  
Financiële baten (A) € 40.763
   
LASTEN  
Verstrekte subsidies € 20.912
Kantoorkosten € 6.772
Bestuurskosten € 1.360
Totaal lasten (B) € 29.044
   
Saldo (A-B) € 11.692

TOELICHTING

Financiële baten zijn opbrengsten van effecten en renteopbrengsten.

Verstrekte subsidies:

Reliëf: bijdrage tijdschrift Zin in Zorg € 5.952
Reliëf: Project Levensverhalen € 14.960

N.B. In 2012 is aan Reliëf voor het project Levensverhalen (zie in de website onder "Projecten", looptijd 2010-2015) een subsidie toegezegd ad € 56.540 excl. het al eerder voor de eerste fase betaalde bedrag ad € 9.690.

Kantoorkosten:

Ondersteuning secretariaat

€ 3.000

Fin. administratie en jaarrekening € 2.435
Overige kantoorkosten: € 1.337
Bestuurskosten: € 1.360
   

 

Contact

mevrouw C.A.M. de Boer-Poel, voorzitter
p/a info@relief.nl

Postadres:

Houttuinlaan 5A
3447 GM Woerden