ANBI gegevens

1. Naam van de stichting vanaf 8 januari 2015: Stichting Fonds Cupertino. Te voren droeg de stichting de naam Stichting Cupertino; op genoemde datum zijn de statuten van de Stichting Cupertino geheel gewijzigd.

2. RSIN: 40216239

3. Stichting Fonds Cupertino, p/a Reliëf, chr. vereniging van zorgaanbieders, Houttuinlaan 5A 3447 GM Woerden.

4. Artikel 2 van de statuten luidt:

1. De stichting heeft ten doel het bevorderen van aandacht voor zingeving en ethiek in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en hun naaste familie, verder te noemen: de doelgroep, en voorts al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a. Het verlenen van subsidie aan door het bestuur goedgekeurde, landelijke werking en/of uitstraling hebbende, projecten op het in lid 1 sub a bedoelde gebied aan:

- Reliëf, christelijke vereniging van zorgaanbieders, gevestigd te Utrecht, verder te noemen: Reliëf;

- Andere rechtspersonen.

b. Het meewerken aan de uitgifte van een periodiek op het in lid 1 sub a bedoelde gebied.

c. Het aanwenden van alle wettige middelen, die het doel van de stichting kunnen bevorderen.

3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

5. De stichting heeft geen formeel beleidsplan. Zij houdt zich thans uitsluitend bezig met het geven van subsidie voor het tijdschrift Zin in Zorg van Reliëf en voor projecten met landelijke werking en/of uitstraling op het terrein van het sub 4b gestelde.

6. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur te bepalen aantal meerderjarige leden dat ten minste drie en ten hoogste vijf bedraagt. Volgens artikel 4, lid 8, van de statuten vormen ingeval van onvoltalligheid van het bestuur de overblijvende bestuursleden niettemin een wettig bestuur.

Het bestuur bestaat thans uit:

Voorzitter: Mevr. C.A.M. de Boer-Poel

Penningmeester/wnd. secretaris: Mr. J.M. de Leeuw

De bestuursleden ontvangen uitsluitend een onkostenvergoeding conform landelijke normen.

De stichting heeft geen personeel. Reliëf levert administratieve ondersteuning.

7. Op de website www.Relief/Cupertino onder"Projecten" zijn de projecten vermeld waarvoor subsidie is respectievelijk wordt gegeven.

8. Samenvatting van de jaarrekening 2013

Balans per 31 december 2012

ACTIVA  
Financiële vaste activa €   847.472
Vlottende activa  
- vorderingen €     21.940
- liquide middelen €    379.639
Totaal vlottende activa €    401.579
Totaal activa € 1.249.051
   
PASSIVA  
Eigen vermogen € 1.230.803
Kortlopende schulden €     18.248
Totaal passiva € 1.249.051

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOELICHTING

Financiële vaste activa betreft effecten, geadministreerd bij ABNAMRO en Van Lanschot.

 

Staat van baten en lasten over 2013

BATEN  
Financiële baten (A) €     40.763
   
LASTEN  
Verstrekte subsidies €      20.912
Kantoorkosten €       6.772
Bestuurskosten €       1.360
Totaal lasten (B) €     29.044
   
Saldo (A-B) €     11.692

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOELICHTING

Financiële baten zijn opbrengsten van effecten en renteopbrengsten.

Verstrekte subsidies:

Reliëf: bijdrage tijdschrift Zin in Zorg €      5.952
Reliëf: Project Levensverhalen €     14.960

N.B. In 2012 is aan Reliëf voor het project Levensverhalen (zie in de website onder "Projecten", looptijd 2010-2015) een subsidie toegezegd ad € 56.540 excl. het al eerder voor de eerste fase betaalde bedrag ad € 9.690.

Kantoorkosten:

Ondersteuning secretariaat

€     3.000

Fin. administratie en jaarrekening €     2.435
Overige kantoorkosten: €     1.337
Bestuurskosten: €     1.360